Rettemelding innlogging
Brukernavn:
Passord:
Ny tilgang?
Vi anbefaler at Internet Explorer opp til versjon 9 brukes for å bruke Rettemelding.
Vi har erfart at andre nettelesere stort ikke har problemer med å kjøre programmet,
men det har vært tilfeller hvor disse har feilet og gitt uønskede resultater.

12.06.2013 - Det er oppdaget en feil i Rettemelding.
Feilen kan oppstå dersom man bruker standard frem- og tilbakeknapper i nettleseren.
Vi anbefaler derfor at man ikke bruker disse knappene men kun navigeringen internt i Rettemelding.